Splošni pogoji

Nepremičninska družba METERRA d.o.o., Prešernova cesta 9, 1000 Ljubljana na podlagi 1. odstavka 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr (Uradni list RS št. 43/03 s spremembami in dopolnitvami) sprejema naslednje:

 

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

 

 

I.             Pomen uporabljenih pojmov

 

1.1          Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:

–          nepremičninska družba je družba METERRA d.o.o,

–          naročitelj je oseba, s katero nepremičninska družba sklene pogodbo o posredovanju,

–          pogodba o posredovanju je pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj in s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena,

–          nepremičninska pogodba je pogodba o prodaji, nakupu oziroma najemu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba,

–          nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu,

–          naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

–          tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino,

–          provizija je plačilo za posredovanje,

–          dodatne storitve so storitve, ki niso vključene v storitve posredovanja in so med naročiteljem in nepremičninsko družbo izrecno posebej dogovorjene.

 

II.            Storitve posredovanja

 

2.1.         Na podlagi pogodbe o posredovanju se nepremičninska družba glede na vrsto pogodbe, ki je predmet posredovanja, zaveže za naročitelja opraviti naslednje storitve:

–          seznaniti naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, približno višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

–          seznaniti naročitelja z določbami Energetskega zakona (EZ-1) in ustreznih podzakonskih predpisov glede zagotovitve energetske izkaznice za stavbe ali posamezne dele stavbe, ki so predmet posredovanja pri prodaji, menjavi ali oddaji v najem. V kolikor naročitelj nepremičninski družbi ne posreduje energetske izkaznice ali njene kopije, sta odškodninska in prekrškovna odgovornost nepremičninske družbe izključeni,

–          ugotoviti pravno stanje nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

–          organizirati oglede nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

–          oglaševati prodajo oz. najem nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug dogovorjen način;

–          seznaniti naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

–          preveriti dejansko stanje nepremičnine;

–          seznaniti naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozoriti na ugotovljene napake;

–          telefonsko komunicirati s strankami;

–          sodelovati pri pogajanjih za sklenitev posla.

 

2.2.         Nepremičninska družba ne odgovarja za opustitev seznanitve za skrite stvarne napake oz. napake v solidnosti gradnje, ki bi se izkazale na nepremičnini po sklenitvi pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala.

 

III.          Dodatne storitve

 

3.1.         Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem z naročiteljem posebej dogovorita v pogodbi o posredovanju ali s posebnim pisnim naročilom. Za pisno obliko naročila šteje tudi naročilo, podano nepremičninski družbi na njen elektronski naslov.

 

3.2.         Kot dodatne storitve v smislu prejšnje točke štejejo zlasti, vendar ne izključno:

–          priprava osnutka pogodbe, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba posredovala,

–          zastopanje naročitelja v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala ter zastopanje naročitelja v postopku pred organom, ki je pristojen za odmero davkov v zvezi z prodajo oz. oddajo nepremičnin,

–          organizacija cenitve nepremičnine,

–          hramba listin,

–          hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu,

–          zastopanje naročitelja na dražbah nepremičnin.

 

3.3.         Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku, ki je javno dostopen na spletni strani nepremičninske družbe (www.meterra.si) in na sedežu podjetja.

 

3.4.         Nepremičninska družba je upravičena do plačila dodatnih storitev tudi v primeru, ko pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala, ni bila sklenjena.

 

IV.          Plačilo nepremičninske družbe za posredovanje

 

4.1.         O višini plačila za posredovanje se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pisno pogodbo o posredovanju.

 

4.2.         Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR, v tem primeru se provizija obračuna po ceniku.

 

4.3.         V primeru, da nepremičninska družba katere storitve iz 2.1. točke teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

4.4.         V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe ter stroški dodatnih storitev iz III. točke teh Splošnih pogojev.

 

4.5.         Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 

4.6.         Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

 

4.7.         Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka med njima enakomerno razdeli (vsaka pogodbena stranka plača polovico provizije).

 

4.8.         Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila provizije tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, pri sklenitvi katere je posredovala.

 

4.9.         Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

 

4.10.       Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

IV.          Povrnitev stroškov

 

5.1.         Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v smislu 2. odstavka 848. člena Obligacijskega zakonika lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, tudi v primeru, če pogodba, katere pri kateri je nepremičninska družba sodelovala, ni bila sklenjena.

 

VI.          Varovanje interesov naročitelja

 

6.1.         Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

 

6.2.         Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora  tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

6.3.         Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 

VII.         Prenos storitev posredovanja

 

7.1.         Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročiteljem prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

 

7.2.         V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

VIII.        Obveznosti naročitelja

 

8.1.         Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja.

 

8.2.         Naročitelj nepremičninski družbi jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

 

8.3.         Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, nepremičninsko družbo pisno obvestiti o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

 

8.4.         Naročitelj mora v primeru, da nepremičnino trži tudi sam ali pri drugih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržiti pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo.

 

8.5.         Naročitelj mora v primeru, da sam ali s posredovanjem druge nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe nepremičninsko družbo o tem pisno obvestiti in ji izročiti kopijo pogodbe oz. predpogodbe.

 

VIII.        Nepoštena ravnanja oz. kršitve naročitelja

 

8.1.         Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve obveznosti iz naslova pogodbe o posredovanju.

 

8.2.         Kot kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

–          naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;

–          naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;

–          naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo;

–          naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala,

–          naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba;

–          naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost nepremičninske družbe.

 

8.3.         V primeru kršitev pogodbe o posredovanju iz druge do šeste alineje prejšnje točke je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati pogodbeno kazen v znesku, ki je enak proviziji, dogovorjeni s pogodbo o posredovanju. Terjatev nepremičninske družbe iz naslova pogodbene kazni zapade po poteku osmih dni od dneva, ko nepremičninska družba s priporočeno poštno pošiljko o uveljavljanju pogodbene kazni obvesti naročitelja. Pravica zahtevati plačilo pogodbene kazni ima nepremičninska družna, tudi če ji ni nastala nobena škoda.

 

8.4.         Nepremičninska družba ima ne glede na 8.3. točko te pogodbe v primeru kršitev pogodbe o posredovanju od naročitelja pravico zahtevati tudi povračilo škode, če ta presega znesek dogovorjene pogodbene.

 

IX.           Obveznosti po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

 

9.1.                         Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih z zakonom, opraviti pregled stranke, ki zajema:

–          ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;

–          ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;

–          pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;

–          redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

 

9.2.         Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tud iz vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

–          osebno ime,

–          naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

–          datum in kraj rojstva,

–          davčno številko ter

–          številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

X.            Čas trajanja pogodbe

 

10.1        Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 (devetih) mesecev, razen če se stranki izrecno ne dogovorita za krajši čas.

 

10.2.       Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

 

10.3.       Pogodba  o posredovanju preneha veljati:

–          s potekom časa,

–          z odpovedjo pogodbe o posredovanju,

–          z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in

–          v drugih primerih, ki jih določa zakon.

 

10.4.       Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

XI.           Veljavnost splošnih pogojev

 

11.1.       Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene

nepremičninska družba. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

Ljubljana, 18.01.2018                                                                                                      METERRA d.o.o.

Meterra d.o.o., 2013 © Vse pravice pridržane!